People Principal and Co-Principal Investigators

 Graduate Students

 Undergraduate

    Guangru Liu, Mijing Sun, Jiayao Zhao, Shaoxian Liu, Yuchen Xing

 Alumini

    Yu Shi- Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-Bionics, CAS (中科院苏州纳米所)

  Yulong Xu - The 55th Research Institute of CETC (中国电子科技集团公司第55研究所)

  Hao Zhou - Huawei Technologies Co., Ltd.(华为技术有限公司)

  Gang Liu - Huawei Technologies Co., Ltd.(华为技术有限公司)